ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η SEPTEM ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ειδικεύεται στην παραγωγή ζύθων υψηλής ποιότητας που τυγχάνουν συνεχούς αναγνώρισης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Αποτελεί πολιτική της εταιρείας η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων της, με την εφαρμογή και τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτή, από τις πρώτες ύλες, την παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας, μέχρι την τελική παράδοση των προϊόντων και την μετέπειτα εξυπηρέτηση των πελατών. Βασική αρχή και δέσμευση της SEPTEM ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΪΑ, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι να παρέχει στους πελάτες ασφαλή προϊόντα υψηλής ποιότητας που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις (επιθυμία πελάτη), να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας και ασφάλειας που θέτει η εταιρεία.

Στο πλαίσιο των παραπάνω προτεραιοτήτων της η εταιρεία:

• Εφαρμόζει, αποτιμά και διατηρεί ενήμερο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων κατά ISO 22000:2018
• παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων της εταιρείας,
• παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν την δραστηριότητά της,
• δεσμεύεται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων,
• επιλέγει ικανό προσωπικό και διασφαλίζει την επαγγελματική επάρκεια και παροχή αναγκαίας εκπαίδευσης αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων.
• παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζει η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της,
• διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της, θέτοντας και ανασκοπώντας σκοπούς και στόχους (για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων),
• εξασφαλίζει την επαρκή πληροφόρηση και αποτελεσματική επικοινωνία όλων των ενδιαφερόμενων μερών και μεριμνά για την επιτυχή αντιμετώπιση των θεμάτων εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας και
• φροντίζει ώστε η παρούσα Πολιτική να διαχέεται και να εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και να είναι γνωστή και κατανοητή σε όλους τους εργαζόμενους.

Η πολιτική ασφάλειας των τροφίμων της SEPTEM ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΪΑ, ανασκοπείται ετησίως ως προς τη συνεχή καταλληλότητά της και είναι διαθέσιμη στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρία, αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία, καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη. Για την Septem Μικροζυθοποιϊα Ο.Ε.

Σοφοκλής Παναγιώτου 01.06.2021